Ohita ja siirry sisältöön

Tietosuojakäytäntö

Päivitetty: 1.5.2018

EU:N TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

1. Sitoutuminen tietojen suojaamiseenLowrance-, Simrad- ja B&G-tuotteita valmistava Navico uskoo, että panostaminen luottamukseen, läpinäkyvyyteen ja vaikutusmahdollisuuksien tarjoamiseen olennaisena osana asiakaskokemusta on tärkeää, jotta voimme olla yksi alamme johtavista toimijoista. Niinpä noudatamme kaikkia asiakkaisiimme mahdollisesti sovellettavia tietosuojalakeja ja -asetuksia ja olemme seuranneet tarkasti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä (EU) 2016/679, annettu 27. huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (”GDPR”) (kaikkea tällaista lainsäädäntöä kutsutaan yhdessä nimellä ”Tietosuojalait”). Olemme tehneet yhteistyötä EU-alueella toimivien tietosuoja-asiantuntijoiden kanssa, jotka auttavat meitä edelleen vastaamaan näihin säädösten asettamiin haasteisiin ja täyttämään velvoitteemme. Navico pyrkii kehittämään prosesseja ja mekanismeja, joilla EU:ssa asuvat henkilöt voivat käyttää oikeuksiaan GDPR-asetuksessa kuvatuilla tavoilla.

 

2. Tietosuojakäytännön laajuus. Kun olet yhteydessä Navicoon esimerkiksi rekisteröimällä tuotteen jossakin sivustossamme: lowrance.com, simrad-yachting.com, bandg.com ja navico-commercial.com (yhdessä ”Sivustot”), ostamalla tuotteen tai viestimällä Navicon kanssa yhteisöpalvelussa (esim. tykkäämällä meistä Facebookissa), saatamme pyytää sinulta henkilötietoja. Tämä tietosuojakäytäntö (”Tietosuojakäytäntö”) koskee kaikkia Navicon Sivustoissa keräämiä tietoja ja kuvaa, miten suojaamme ja käytämme Sivustojen kautta keräämiämme henkilötietoja. Lue Tietosuojakäytäntö huolellisesti, jotta ymmärrät henkilötietojasi ja niiden käsittelyä koskevat käytäntömme. Käyttämällä Sivustoja ilmaiset ymmärtäväsi Tietosuojakäytännön ja hyväksyväsi siinä kuvatut käytännöt. Jos et hyväksy Tietosuojakäytännön ehtoja ja siinä kuvattuja tietojen käsittelyyn liittyviä käytäntöjä, älä käytä Sivustoja.

Tietosuojakäytäntö täydentää Sivustoissa annettuja tietoihin liittyviä ilmoituksia Henkilötietojen keräämisen osalta.

 

3. Henkilötietojen keräämiskäytännöt. Navico on GDPR-asetuksessa määritetty rekisterinpitäjä, kun se kerää Henkilötietojasi jäljempänä kuvattujen tarkoitusten, laillisten perusteiden ja tietojen säilytysaikojen mukaisesti:

 

 

HENKILÖTIEDOT (”Henkilötiedot”)

TARKOITUKSET

KÄSITTELYN LAILLINEN PERUSTE

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

·      Henkilöllisyys (esim. etu- ja sukunimi)

·      Yhteystiedot (esim.sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoite)

·      Valinnaiset itse antamasi tiedot, kuten venettä koskevat tiedot

·      Asiakassuhteen hallinta

·      Sivustojen rekisteröitymisen ja tilien hallinta

·      Tuotetuen ja takuupalveluiden tarjoaminen

·      Ohjelmistopäivitysten tarjoaminen

·      Navicon markkinointiviestien lähettäminen (vastaavia tuotteita ja palveluita koskevat mainossähköpostit ja/tai erikoistarjoukset)

Tarpeellisuus sopimuksen täytäntöön panemiseksi

Niin kauan kuin on ehdottomasti tarpeen sitä tarkoitusta varten, johon tiedot on kerätty, tai kuten sovellettava lainsäädäntö muutoin edellyttää, mukaan lukien lainsäädännössä tai säännöissä määritettyjen arkistointivaatimusten tai vanhentumissäännösten noudattamiseen tarvittava aika.

Kolmansien osapuolten markkinointiviestien lähettäminen (mainossähköpostit ja/tai erikoistarjoukset)

Suostumus

Kun olet rekisteröityneenä asiakkaaksi

Liikennetiedot

·      Sivustojen selaamisen helpottaminen

·      Tilastoja ja analyyseja varten

Suostumus

Enintään 13 kuukautta

 

 

4. Oikeutesi EU:ssaKun olet todistanut henkilöllisyytesi, sinulla on oikeus pyytää seuraavia toimintoja toimittamalla pyyntö Yhteystiedot-osiossa määritettyyn osoitteeseemme:

 • pääsy Henkilötietoihin milloin tahansa ja mistä tahansa syystä;
 • virheellisten tai vanhentuneiden Henkilötietojen oikaiseminen;
 • meille aktiivisesti ja tietoisesti antamiesi Henkilötietojen toimittaminen sinulle ja, jos mahdollista, tällaisten Henkilötietojen siirtäminen suoraan toiselle rekisterinpitäjälle (tätä kutsutaan oikeudeksi siirtää tiedot järjestelmästä toiseen);
 • Henkilötietojen käytön vastustaminen mainontaa, suoramarkkinointia, markkinointitutkimusta tai kaupallista viestintää varten.
 • Henkilötietojen poistaminen Tietosuojalakien mukaisista perustelluista syistä mukaan lukien tapauksissa, joissa meillä ei ole enää tarvetta kyseisten tietojen säilyttämiseen;
 • Henkilötietojen käsittelyn vastustaminen tai käsittelyyn antamasi suostumuksen peruuttaminen lainmukaisista syistä, paitsi jos käsittely on tarpeen niihin laillisiin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin. Tässä tapauksessa toimitamme sinulle ilman aiheetonta viivästystä kyseiseen lainmukaiseen syyhyn liittyvät perustelut.

 

5. Henkilötietojen käsittelykäytännöt. Noudatamme Tietosuojalakien mukaisia velvoitteitamme seuraavasti:

 • Suojaamme Henkilötietoja turvallisuustoimilla tahattomalta tai laittomalta hävittämiseltä, menetykseltä, muuttamiselta sekä luvattomalta luovuttamiselta ja käytöltä (”Tietoturvaloukkaus”). Vaikka pyrimme suojaamaan Henkilötietoja Tietoturvaloukkauksilta kaikin kohtuullisin toimin, emme voi taata verkossa antamiesi Henkilötietojen tietoturvaa emmekä sitä, ettei Tietoturvaloukkauksia tapahtuisi. Voit auttaa meitä suojaamaan Henkilötietojasi varmistamalla, että Sivustoissa käyttämäsi salasana pysyy täysin luottamuksellisena, ja kirjautumalla ulos, kun olet lopettanut Sivustojen käytön jaetulla tietokoneella. On syytä muistaa, että kaikkeen Internetin kautta tapahtuvaan tiedonsiirtoon liittyy tietoturvariskejä. Sitoudut vapauttamaan meidät ja palveluntarjoajamme vastuusta mahdollisissa Tietoturvaloukkaustapauksissa paitsi niiltä osin kuin loukkaus johtuu siitä, että olemme loukanneet Henkilötietojesi suojaamista koskevia velvoitteitamme.
 • Pidämme Henkilötiedot täsmällisinä ja ajan tasalla.
 • Keräämme ja säilytämme vain Henkilötietoja, jotka ovat riittäviä, tarkoituksenmukaisia ja tarpeellisia juuri niitä tarkoituksia varten, joihin Henkilötietoja käsitellään. 

 

6. Henkilötietojen vastaanottajat. Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisina ja luvallasi, tilanteen mukaan, ja niitä voidaan jakaa vain seuraavien tahojen kanssa:

 • tytäryhtiömme,
 • liikekumppanimme,
 • palveluntarjoajat,
 • kolmannet osapuolet
 • muut tahot sovellettavan lain niin edellyttäessä.

Henkilötietojen vastaanottajat sijaitsevat Euroopan unionin ja/tai Euroopan talousalueen alueella tai niiden ulkopuolella, ja niiden katsotaan olevan Henkilötietojen käsittelijöitä (meidän puolestamme). Ne on valittu, koska ne tarjoavat Tietosuojalakien edellyttämät riittävät suojatoimet. Kun ne käsittelevät Henkilötietoja puolestamme, ne noudattavat ehdottomasti ohjeitamme.

Edellä mainittujen lisäksi Henkilötiedot voidaan luovuttaa lainvalvonta- tai lainkäyttöviranomaisille sovellettavien lakien mukaisesti, mikäli kyseinen taho sitä virallisesti pyytää.

Emme luovuta tai siirrä Henkilötietoja millekään kolmannelle osapuolelle kertomatta siitä sinulle ja tällöinkin ehdottomasti Tietosuojalakien mukaisesti.

 

7. Henkilötietojen siirtäminen ulkomailleKeräämämme Henkilötiedot voidaan siirtää tallentamista tai muuta käsittelyä varten Euroopan unionin ja/tai Euroopan talousalueen ulkopuolella oleviin kohteisiin, kuten Yhdysvaltoihin. Jos Henkilötiedot siirretään Euroopan talousalueen ja/tai Euroopan unionin ulkopuolelle ja Euroopan komissio on todennut, ettei vastaanottajamaa takaa riittävää tietoturvaa, otamme käyttöön tarvittavat suojatoimet, mikä voi tarkoittaa esimerkiksi Euroopan komission sopimuslausekkeiden käyttöönottoa, US-EU Privacy Shield -säädösten noudattamista, suostumuksesi pyytämistä tietojen siirtämiseen tai muita sitovia suojatoimia, jotka Euroopan tietosuojavaltuutettu on vahvistanut.

 

8. PilvitallennusNavico voi tallentaa Henkilötiedot pilvipalveluun. Se tarkoittaa, että pilvipalveluntarjoaja voi käsitellä Henkilötietoja Navicon puolesta ja Henkilötiedot voidaan tallentaa eri sijainteihin ympäri maailman. Navico käyttää organisatorisia ja sopimuksiin perustuvia toimenpiteitä Henkilötietojen suojaamiseen ja vastaavien, mutta ei missään tapauksessa vähemmän rajoittavien, vaatimusten edellyttämiseen pilvipalveluntarjoajilta. Tällaisiin vaatimuksiin lukeutuu esimerkiksi se, että Henkilötietoja voidaan käsitellään vain tässä mainittuihin tarkoituksiin tai muihin tarkoituksiin, joihin olet antanut nimenomaisen suostumuksesi.

 

9. Myöhempi käsittely. Jos Navico haluaa käyttää Henkilötietoja uuteen tarkoitukseen, jota tämä Tietosuojakäytäntö ei kata, ilmoitamme sinulle tästä uudesta tarkoituksesta ennen tietojen käsittelyn aloittamista. Tarvittaessa pyydämme sinua hyväksymään tämän uuden käsittelytarkoituksen etukäteen.

 

10. Evästeet. Sivustoissa käytetään evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa tietokoneeseen, kun käyt Sivustoissamme. Evästeessä ei ole ymmärrettävää tietoa, mutta sen avulla voidaan muodostaa yhteys laitteen ja muiden Sivustojemme käyttökokemukseen liittyvien tietojen sekä Sivustossa valitsemiesi asetusten välille. Kukaan muu ei pääse käyttämään palvelimiemme jakamien evästeiden sisältämiä tietoja. Sivustot keräävät nämä tiedot suoraan ja automaattisesti. Käsittelemme evästeiden keräämiä tietoja tehostaaksemme Sivustojen käytettävyyttä, mukauttaaksemme ja parantaaksemme selauskokemusta muistamalla aiemmat valintasi (esimerkiksi valitsemasi kielen tai maan) seuraavaa käyntikertaa varten sekä kerätäksemme itsellemme tai palveluntarjoajillemme tietoja mukauttamis- tai tilastointitarkoituksiin.

Sivustoissamme käytetään erilaisia evästeitä ja vastaavia tekniikoita eri käyttötarkoituksiin. Tietyt evästeet tarvitaan, jotta Sivustoja voi käyttää. Toiset voivat auttaa meitä tehostamaan tai parantamaan Sivustojemme käyttökokemusta.

Selaimeen voidaan tallentaa seuraavia evästetyyppejä:

 • Istuntoevästeet tallennetaan selaimeen selausistunnon aikana, mutta ne vanhenevat ja poistetaan istunnon päätteeksi. Me ja kumppanimme käytämme istuntoevästeitä moniin tarkoituksiin, kuten Sivustojen käytön seuraamiseen yksittäisen selausistunnon aikana ja auttaaksemme sinua käyttämään Sivustoja tehokkaasti.
 • Pysyvät evästeet tallennetaan selaimeen selausistunnon aikana, mutta ne säilyvät tietokoneessa tai muussa laitteessa rajoitetun ajan kyseisen selausistunnon päätyttyä. Pysyvien evästeiden avulla Sivustot voivat tunnistaa laitteesi, kun siitä siirrytään Sivustoihin uudelleen ensimmäisen selausistunnon jälkeen. Niiden ensisijainen tarkoitus on auttaa sinua kirjautumaan nopeasti uudelleen Sivustoihin. Me, palveluntarjoajamme ja kumppanimme käytämme pysyviä evästeitä myös analysointia ja mukauttamista varten.
 • Ensimmäisen osapuolen evästeet ovat evästeitä, jotka me itse tallennamme tietokoneeseesi tai muuhun laitteeseesi. Ne voivat olla istuntoevästeitä ja/tai pysyviä evästeitä. Käytämme ensimmäisen osapuolen evästeitä esimerkiksi seurataksemme toimintaasi Sivustoissamme tilastointia ja mukauttamista varten.
 • Kolmannen osapuolen evästeet ovat evästeitä, jotka kumppanimme tallentavat tietokoneeseesi tai laitteeseesi. Ne voivat olla istuntoevästeitä ja/tai pysyviä evästeitä. Kumppanimme käyttävät kolmannen osapuolen evästeitä kohdentamistarkoituksiin, kuten lähettääkseen sinulle kyselytutkimuksia.

Kuten tiedät, kaikissa Internet-selaimissa on toimintoja evästeiden estämistä tai poistamista varten. Katso ohjeita näiden toimintojen käyttämiseen selaimesi ohjeesta.

Voit tarkistaa evästen hallintaan liittyvät ohjeet myös selaimen ohjevalikosta. On kuitenkin syytä huomata, että jos päätät estää tai poistaa evästeemme, emme voi taata, että Sivustojen kaikki sivut näkyvät ja toimivat oikein tai että kaikki palvelut voidaan tarjota.

 

11. Tietosuojakäytännön muutokset. Voimme päivittää tai täydentää Tietosuojakäytäntöämme vastaamaan tietojen hallintakäytäntöihimme tehtäviä muutoksia.  Jos teemme Tietosuojakäytäntöön olennaisia muutoksia, ilmoitamme siitä Sivustoissamme ennen kuin muutokset tulevat voimaan. Suosittelemme, että tarkistat säännöllisesti ajantasaiset tiedot tietosuojakäytännöistämme tältä sivulta.

 

12. Kiistojen ratkaisu. Jos sinulla on pyyntö tai sinun ja Navicon välillä on Henkilötietojen käsittelyä koskeva kiista, voit toimittaa meille pyynnön tai valituksen jäljempänä olevaan osoitteeseen. Pyrimme löytämään tyydyttävän ratkaisun Tietosuojalakien mukaisesti.

Jos emme vastaa tai kiista jatkuu ehdotuksestamme huolimatta, voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle Euroopan unionin jäsenmaassa, jossa vakituisesti asut.

 

13. Yhteystiedot. Jos sinulla on Tietosuojakäytäntöä ja Henkilötietojen käsittelyä koskevia kysymyksiä, voit lähettää meille sähköpostia osoitteeseen legal@navico.com tai postia osoitteeseen Navico, Inc., ATTN: Legal Dept., 4500 S. 129th East Ave., Suite 200, Tulsa, OK 74134-5885, USA.